An gadenk en Peroto van Eckern va Vlarotz

En 1939 ist er kemmen untergariaft en de balschn saldòttn en Meran abia Alpine ont dòra ka Verona petn motorisiaret Zentrum. De sèlln zaitn de propaganda en Fersntol ist stòrch gaben za optiarn ver Taitschlònt, de hom gameicht belln en Poazn ont ausvòndern. Vil sai’na kamaròttn hom s gatun ont er aa. En de 18 van paril 1940 ist er kemmen van balschn entlassn, en de 30 van april ist er en Innsbruck aingaruckt ont pet de taitsche Wermacht einperuft. En de earstn van moi er er ist kemmen aintoalt abia Panzer granadiar en München pet mearer Südtiroler ka Landshut en Baiern, en juni ist s kriag aurprochen ont er ist en Frankraich, Belgien ont Holland kempft. En jenner 1941 ist er kemmen en Taitschlònt bider en a naia ainhait ont an auspildung spezial en Schbòtzbòlt.

Er hòt kriakt 15 to urlaub za kemmen za griasn de sai’na vour za gea’ en Russland. En de 24 van merz 1942 er hòt toalganommen en sekste Armee van General Fon Paulus richtung Stalingrad. De sai’ divisioni ist gaben de 305 Bodensee ont de richtung 17 Karkow-Waranesch-Kalatsch. E juli sai’ se gaben en de neche va Stalingrad sud, en de 19 van agest 1942 de sai’ division Panzer granadiar ist kemmen an Abganarowo 50 km va de stòtt, en 30 agest sai’ sa en Stalingrat aintreten. En herbest, oktober hom sa de stòtt ganommen. Peroto ist kemmen va oubergeftaiter, uneroffiziar graduart ont ist n kemmen a grupp lait ibergem. 19 van oktober hom se innganommen oa’n van greasestn fabrikn va panzer Russische, za iberlem unter de bombardamentn. Ist gaben katastrof, de toatn sai’ gaben za tausnt ont de verbundatn aa. Kelt ont hunger ont galept en de kèldern unter volla verbundatn. “En de 10 va genner sai’ ber kemmen en Kesslt ont en de 20 va febrar 1943 de mai’na ainhaitn hom se gem gfòngen en de Russn. I hòn gahòltn de Corona ar hòt mer gem de mai’ mare as hòt gahòp der sai’ pare en earste Bèltkriag. 30-35 grad kelt, pfort asn zug Wiehwagen richtung Astrchan.  1 merz 1943 i hòn petn za sterm.

Biar hom nea’mer koa’ kontacht. Va nicht, en Lager hon e galeart kochen ont en de kuchl gaòrbatn. En 1947 ist kemmen de befel as de hom de österreicher entnlòssn  ont biar aa abia sudtiroler petn 16 Trasport Südtiroler en de 29 va oktober 1947 sai’ ver kemmen en Wian ont en 30 va oktober um 4 en de vria en Innsbruck. En 5 genner pin e kmmen bider en Vlarotz, òlla hom gadenkt ar i pin toat schoa’ lònk”.
En doin jor abia Alpinikameratschòft va Vlarotz hom ber gabellt pet ensòndra de leistn frontkemfer nou lebet va Vlarotz ont gor sei ist gaben a groase ere bavai nea’met mear hòt sa gedenkt. I muas song as en de doin jor van kriagdenkmol sai’ se òlbe gaben za denken de sai’na kamarottn as sa’ nea’mer umkeart.
De Peroto hòt ens tschenkt a groasa lear van le mas ber barn en nea’mer vergèssn.

Elio Moltrer

comments powered by Disqus