S Bersntoler Kulturinsitut suacht mitòrbeter: an konkurs ont a selesion

S Bersntoler kulturinstitu hòt ausgaleik an bando ver za nemmen au mentschn as barn òrbetn en Bersntoler museum ont en òndra trèffen abia viarer ver de pasuacher ver en jor 2020.

S ist a selesion ver titln ont pet an esam, lai klòfft. Ver za nemmen toal verlònk men za hom 18 jor. De enteressiaretn meing ogem der modell va de vrog pet òlla de datn ont zòmm pet en curriculum vitae. Dòra kimmp organisiart an trèff pet de derstelln van Institut ver za sechen de kompetenz en doin temen: bersntoler sproch ont kultur, taitsch ont englisch, schoa’ gaòrbetet hom en an museum, titln va schual oder va universitet ont òndra titln. De viareren va de doi selesion ist de Claudia Marchesoni. De vrog mias ogem kemmenen sitz van Bersntoler Kulturinsitut en Palai vour en vraita as de 20 van doi mu’net za mitto. Non de doi selesion kimmp gamòcht a graduatoria.
Pet de doi selesion s Isntitut hòt vour za tschernen mitòrbeter ver mearer òrbetn.

Ver en plòtz va koordinator, as bart organisiarn de òrbet, verlònk men de doin titln: za sai’ vrai van oberel finz en schantònderer, za meing òrbetn en de bèrkn, za hom der auto, za kennen taitsch, bersntolerisch, de kultur ont s bersntolerisch ont za hom almen an diplom va hoaschual.

Dòra suacht men viarer ver de museen za vòngen u’ van oberel finz en schanmikeal. Ont zan leistn viarer ver de taitschn gruppn, òlbe van oberel finz en schanmikeal.
Abia as ber hom tsòck, de selesion kimmp gamòcht no en de kritern as ber hom schoa’ tsòck: de titln ont an trèff, lai klòfft, pet de derstelln van institut. Der doi trèfft praucht men ver za kontrolliarn de titln ont za mòchen aro de graduatoria. De resultatn va de selesion bart kemen tschickt per e-mail vour en vraita as de 27 van merz.
De sèlln as sai’ enteressiart za vrong eppes mearer, meing vrong en Bersntoler Kulturinsitut (Dokt. Claudia Marchesoni, 0461550073). Der modell va de vrog ist en internet as de sait van Bersntoler Kulturinsitut.
Dòra, òlbe s Bersntoler Kulturinsitut hòt ausgaleik an òndern bando, ver a fiseta òrbet abia “asiistente amministrativo” en de kategori c. Ver za nemmen toal en konkurs verlònk men de doin titln: 18 jor, lem en Balschlònt oder en an stòtt va de Eu (ont en doi vòll, mias men guat balsch kennen), tsunt sai’, hom der diplom va hoaschual ont òndra titln.
De amministrazion mu gea’ za kontrolliarn de titln van an iatn toalnemmer.

De sèlln as sai’ enteressiart meing ogem de vrog en Bersntoler Kulturinsitut vour en vraita as de 20 van doi mu’net za mitto. Men mias ausvilln der modella s men vinnt en internet as de sait van Insitut. De vrog meing trong kemmen derèckt en Innstitut, tschickt pet an rackomandatn priaf, pet a pec oder pet fax.
De toalnemmer en de vrog miasn schraim òlla de datn, de titln ont òlss sèll as bichte ist ver de selezion.
Der esam ist gamòcht va drai prove, zboa tschrim ont de dritte klòfft. De earstn zboa sai’ asn doi tema: òllgamoa’kontratt, s gasetz, de contabilità van omtn, s gasetz va de Autonome Provinz va Trea’t ont de sèlln ver de sprochminderhaitn, s gasetz ver de òllgamoa’u’stelltn. De dritte prova ist as de temen van earstn zboa, asn gasetz va de “anticorruzione” ont as de gschicht ont as de kultur va de inser gamoa’schòft.

Der to van esam bart kemmen galeik af de internetsait van Insitut. No de esamen kimmp gamòcht a graduatoria. Ver òndra informazionen mu men u’riaven S Bersntoler Kulturinstitut asn numer 0461 550073. Men denkt en de enteressiarent as de omtn sai’ offet ober men mias vour aus u’riaven. De bibliotek ont de ausstell enveze sai’ sperrt ver de ordinanz va de autoritet as en Covid 19.

Lorenza Groff

comments powered by Disqus